331-999-0071

STEMPLES Plus כמסגרת להערכת יכולות סייבר

STEMPLES Plus היא מסגרת המשמשת להערכת יכולות הסייבר של מדינה. STEMPLES Plus מייצג גורמים חברתיים, טכניים, כלכליים, צבאיים, פוליטיים, משפטיים, חינוכיים ובטחוניים (פנימיים), כאשר "פלוס" מתייחס לגורמים נוספים כגון תרבות, חינוך ומבנים ארגוניים. Treadstone 71 משתמשת במסגרת STEMPLES Plus כדי להעריך את יכולות הסייבר של מדינה יריבה מנקודת המבט של יכולתה לבצע נגדנו פעולות סייבר שונות.

גורמים חברתיים: הערכת הגורמים החברתיים המשפיעים על יכולות הסייבר של מדינה. זה כולל את רמת המודעות והאוריינות הדיגיטלית בקרב האוכלוסייה, נוכחותם של אנשי אבטחת סייבר מיומנים, תפיסת הציבור לגבי אבטחת סייבר ורמת שיתוף הפעולה בין הממשלה, המגזר הפרטי והחברה האזרחית בטיפול באיומי סייבר.

גורמים טכניים: הערכת ההיבטים הטכניים של יכולות הסייבר של מדינה. הדבר כולל הערכת התחכום של התשתית הטכנולוגית במדינה, זמינותם של כלים וטכנולוגיות אבטחת סייבר מתקדמים, מאמצי מחקר ופיתוח בתחום אבטחת סייבר ורמת המומחיות בטכנולוגיות מתפתחות כמו בינה מלאכותית, בלוקצ'יין או מחשוב קוונטי.

גורמים כלכליים: בחן את הגורמים הכלכליים התורמים ליכולות הסייבר של מדינה. להעריך את ההשקעה במחקר ופיתוח אבטחת סייבר, נוכחותם של תעשיות ועסקים הקשורים לאבטחת סייבר, רמת הבשלות של אבטחת סייבר במגזרים קריטיים, וההשפעה הכלכלית של איומי סייבר על כלכלת המדינה.

גורמים צבאיים: הערכת ההיבטים הצבאיים של יכולות הסייבר של מדינה. זה כולל הערכת נוכחות ויכולות של יחידות סייבר צבאיות ייעודיות, שילוב יכולות סייבר באסטרטגיות ותורות צבאיות, רמת ההשקעה ביכולות הגנת הסייבר והעבירות ויכולות לוחמת הסייבר של המדינה.

גורמים פוליטיים: נתח את הגורמים הפוליטיים המעצבים את יכולות הסייבר של מדינה. זה כרוך בהערכת מחויבות הממשלה לאבטחת סייבר, קיומן של אסטרטגיות ומדיניות אבטחת סייבר לאומית, המסגרת המשפטית המסדירה פעילויות סייבר, שיתוף פעולה בינלאומי בנושאי סייבר, והעמדה הדיפלומטית של המדינה בענייני סייבר.

גורמים משפטיים: בחינת המסגרת המשפטית המסדירה את פעילות הסייבר במדינה. להעריך את הלימות החוקים והתקנות הקשורים לאבטחת סייבר, הגנת נתונים, פרטיות, קניין רוחני ופשעי סייבר. הערכת מנגנוני האכיפה, ההליכים המשפטיים והמחויבויות המשפטיות הבינלאומיות הקשורות לפעילות סייבר.

גורמים חינוכיים: שקול את ההיבטים החינוכיים של יכולות הסייבר של מדינה. זה כולל הערכת מחויבויות אקדמיות לאבטחת סייבר, לוחמה היברידית, לוחמה קוגניטיבית, מודיעין סייבר השפעה מבצעית ומודיעין נגד בביצוע פעולות סייבר, הסביבה המסחרית של המדינה הקשורה לכנסים סייבר, שיתוף מידע, עמותות, קבוצות פריצה אתיות ומודעות. 

  • גורמי אבטחה: שלב גורמי אבטחה כדי להעריך את עמדת האבטחה הכוללת של המדינה, כולל החוסן של הגנת תשתית קריטית, יכולות תגובה לאירועים, תוכניות חינוך ומודעות לאבטחת סייבר, והחוסן של מערכת אבטחת הסייבר במדינה.
  • דת: הערכת השפעת הדת על נוהלי אבטחת סייבר, מדיניות ועמדות בתוך המדינה. בדקו כיצד אמונות וערכים דתיים עשויים להשפיע על התפיסה של אבטחת סייבר, פרטיות ושימוש בטכנולוגיה.
  • דמוגרפיה: נתח את הגורמים הדמוגרפיים שיכולים להשפיע על יכולות הסייבר, כגון גודל ומגוון האוכלוסייה, רמת האוריינות הדיגיטלית, זמינותם של אנשי מקצוע מיומנים בתחום אבטחת הסייבר והפער הדיגיטלי בין קבוצות דמוגרפיות שונות.
  • פסיכולוגיה חברתית: שקול גורמי פסיכולוגיה חברתית שיכולים להשפיע על שיטות אבטחת סייבר, כולל אמון, נורמות חברתיות, דינמיקה קבוצתית והתנהגויות אינדיבידואליות. נתח כיצד גורמים פסיכולוגיים חברתיים עשויים לעצב עמדות כלפי אבטחת סייבר, פרטיות נתונים והקפדה על נוהלי אבטחה.
  • גורמים אסטרטגיים: הערכת הממדים האסטרטגיים של יכולות הסייבר של מדינה. זה כרוך בניתוח היעדים, סדרי העדיפויות וההשקעות ארוכי הטווח של המדינה באבטחת סייבר, עמדת הגנת הסייבר שלה, יכולות התקפיות ויכולות מודיעין סייבר. להעריך את השילוב של יכולות סייבר באסטרטגיות ביטחון לאומי והתאמה של יעדי סייבר עם אינטרסים גיאופוליטיים רחבים יותר.

בנוסף, אנו משתמשים בגורמי "הפלוס" ב-STEMPLES Plus - תרבות, חינוך ומבנים ארגוניים כדי לספק תובנות נוספות לגבי יכולות הסייבר של מדינה. גורמים אלה מסייעים להעריך את העמדות התרבותיות כלפי אבטחת סייבר, מצב תוכניות החינוך וההכשרה לאבטחת סייבר, ואת המבנים הארגוניים ושיתופי הפעולה המניעים יוזמות אבטחת סייבר במדינה.

על ידי ניתוח שיטתי של גורמי STEMPLES Plus, אתה יכול להבין באופן מקיף את יכולות הסייבר, החוזקות והחולשות של המדינה. הערכה זו יכולה לספק החלטות מדיניות, מודלים של איומים ופיתוח אסטרטגיות ואמצעי נגד אפקטיביים לאבטחת סייבר.

על ידי שילוב "דת, דמוגרפיה ופסיכולוגיה חברתית" במסגרת STEMPLES Plus, תוכלו להבין טוב יותר את יכולות הסייבר של מדינה ואת הגורמים ההקשריים המשפיעים עליהן. מסגרת מורחבת זו מסייעת ללכוד את ההיבטים החברתיים והאנושיים שמשחקים תפקיד בפרקטיקות, מדיניות ועמדות של אבטחת סייבר במדינה נתונה.

 זכויות יוצרים 2023 Treadstone 71 LLC

צור קשר עם Treastone 71

צור קשר עם Treadstone 71 עוד היום. למידע נוסף על ניתוח יריב ממוקד, אימון בלוחמה קוגניטיבית והצעות למסחר מודיעיני.

פנו אלינו עוד היום!